Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Το νέο ποινολόγιο της Εφορίας!!!


- Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Εκδόθηκε αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιος από την Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 4337/2015. 
Η εγκύκλιος διαταγή έλαβε αριθμό ΠΟΛ. 1252/20.11.2015. 
Ειδικά με αυτή διασαφηνίζονται θέματα όπως: 
Οι τόκοι επιβάλλονται από 1/1/2014 και μετά (για την φορολογία κεφαλαίου από 1/1/2015) και δεν συνιστούν κύρωση, ανέρχονται δε σε ποσοστό 0,73% μηνιαίως 
Σε εκπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 54 παρ. 1 περ. α΄) 
Σε αντίστοιχες δηλώσεις που προκύπτει φόρος επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για τους μη υπόχρεους και 250€ και 500€ στους τηρούντες αντίστοιχα απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
Γίνεται σαφής διαχωρισμός της μη ανταπόκρισης σε αίτημα της φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών και της άρνησης συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (κυρίως παρεμπόδιση του ελέγχου με θετικές ενέργειες) 
Αναφέρεται κατά λέξη το άρθρο 13 του Κ.Φ.Δ. και οι παραβάσεις οι οποίες συνιστούν μη συμμόρφωση με αυτό. Η εγκύκλιος σημειώνει ότι σχετικά με το συγκεκριμένο άρθρο θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες από τη Διοίκηση. 
Σε περιπτώσεις απώλειας φορολογικών βιβλίων πριν την 1/1/2014, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 και επιβάλλονται τα πρόστιμα της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή ποσό ίσο με το 1/3 του επιβαλλόμενου προστίμου 
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα για τις λοιπές περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων (π.χ. εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων κ.λπ.) 
Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται από 17/10/2015 το γενικό πρόστιμο των 2.500 ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού αυτών, πρόστιμο ίσο με το 50% του Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε και δεν υφίσταται πλέον το όριο των 30.000 ευρώ ανά έλεγχο. 
Με το πέρας της ελεγκτικής διαδικασίας, δηλαδή την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση θα παραπέμπει στην ποινική διαδικασία μόνο τις παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής κατά το νέο άρθρο 66, με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς 
Παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων περί ευνοϊκότερου καθεστώτος και σε εκκρεμείς υποθέσεις, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονταν στις 12.10.2015 (ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4337/2015) και στις οποίες έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα των άρθρων 58 και 59 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 
Να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω εγκύκλιος είναι ιδιαίτερα διευκρινιστική, πολυσέλιδη, παρέχει πλήθος παραδειγμάτων και πινάκων, είναι γραμμένη σε κατανοητή γλώσσα και θεωρούμε ότι αποτελεί και στην πραγματικότητα μία «διευκρινιστική εγκύκλιο».
ΠΗΓΗ: e-forologia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου