Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της Έλενας Κουντουρά


- Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αρμοδιότητες της υπουργού αναπληρωτή Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, μετά από σχετική απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο το πρωί η κα. Κουντουρά ταξιδεύει στο Βερολίνο, με όλη την ελληνική αποστολή, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην ΙΤΒ, που ανοίγει τις πύλες της την Τετάρτη.
Οι αρμοδιότητες είναι οι εξής:

Αριθμ. Υ99 (5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ́ 98),
β) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α ́ 20),
γ) του π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α ́ 179), όπως ισχύει, δ) του π.δ. 22/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού» (Α ́ 18), ε) του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 21), στ) της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β ́ 204).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
1.
α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών−Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του πρώην Υπουργείου Τουρισμού
αα) του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτευόμενων Φορέων της Διεύθυνσης Οικονομικού η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό
αβ) του Τμήματος Γραμματείας − Ενημέρωσης του Πολίτη της Διεύθυνσης Διοικητικού
αγ) της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και των υπαγόμενων σε αυτή υπηρεσιακών μονάδων
αδ) των εκπαιδευτικών μονάδων της περίπτωσης Δβ του άρθρου 2 του π.δ. 112/2014 η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου 3105/2003 όπως ισχύει
β) από την Γενική Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Τουρισμού βα) της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής με το σύνολο των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή
ββ) της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
βγ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΣΠΑ οι οποίες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό
2. Της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.
στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.
ζ) η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Τουρισμού οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.
 Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου με την επιφύλαξη των περ.
στ) και ζ) του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου