Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Πολλές και σημαντικές αλλαγές στο τουριστικό νομοσχέδιο


- Εντός 50 ημερών η άδεια λειτουργίας των μονάδων
- Θεαματική αναβάθμιση του Ε.Ο.Τ. για την προβολή της χώρας
- Από το Ξ.Ε.Ε. η κατάταξη ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων 
- Νέος θεσμός "χορηγίας" για την τουριστική προβολή της χώρας
- Εδώ το σχέδιο νόμου και εδώ η αιτιολογική έκθεση


Σημαντικές τομές, κυρίως στις διαδικασίες έκδοσης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για ξενοδοχεία και επιχειρήσεις καταλυμάτων, καθώς και στη διαδικασία κατάταξής τους που ανατίθεται στο ΞΕΕ, αλλά και ορισμένες καινοτομίες- “εκπλήξεις”, όπως η δυνατότητα υποδοχής χορηγιών για την προβολή του Ελληνικού Τουρισμού περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».  
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η σημαντική απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να περιορίζονται δραστικά και με την πρόβλεψη, αν δεν υπάρξει διεκπεραίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός 50 ημερών, η χορήγηση του ΕΣΛ να θεωρείται “αυτοδίκαιη”.
Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, επίσης, η πρόβλεψη ότι αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) το οποίο εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης, κατόπιν σχετικής αιτήσεως η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης Ε.Σ.Λ. στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Το Ξ.Ε.Ε. εντός 50 ημερών από την υποβολή της αίτησης για την κατάταξη του τουριστικού καταλύματος εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα. 
Το πιστοποιητικό κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία Τουρισμού το αργότερο εντός 20 ημερών από την έκδοσή του άλλως το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. 
Το πιστοποιητικό κατάταξης θα έχει διάρκεια πέντε έτη. 
Καινοτομία και σημαντική έκπληξη η πρόβλεψη θεσμοθέτησης “χορηγίας για την τουριστική προβολή της Ελλάδας”. Σύμφωνα με τον σχετικό προσδιορισμό προβλέπεται «χορηγία για την τουριστική προβολή της Ελλάδας» η οποία αφορά σε χρηματική ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά, σε δικαιώματα κατά την έννοια του άρθρου 38 του ν. 4172/2013 (Α 167) ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, για την ενίσχυση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας, με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου του χορηγού. Η χορηγία αυτή αφορά στην προβολή και την προώθηση της Ελλάδας ως τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τουριστική προβολή μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω εξειδικευμένων ενεργειών, τεχνολογικών συστημάτων, πλατφόρμας, λογισμικού, προωθητικών ενεργειών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή παραχώρησης δικαιωμάτων”.  
 
Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΤ 

Στη σημαντική ενίσχυση του ρόλου του ΕΟΤ, ως προς τον τομέα της προβολής, της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων αλλά και του συντονισμού αυτών σε εθνικό επίπεδο στοχεύουν οι διατάξεις για τον Οργανισμό που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού. 
Προβλέπονται, μάλιστα, ορισμένες νέες δυνατότητες που θα προσδώσουν αρκετή ευελιξία στη δραστηριότητα του Οργανισμού και θα αντιμετωπίσουν γραφειοκρατικές και δημοσιονομικές αγκυλώσεις που παρεμπόδιζαν συχνά την αποτελεσματικότητά του αλλά και τον έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων προβολής και διαφήμισης. 
Από την άλλη πλευρά, ενόψει της ήδη ψηφισθείσας μεταφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, των ΠΥΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, απαλείφεται από τις αρμοδιότητες του (άρθρο 4, παράγραφος γ του Ν.3270/2014) η χορήγηση αδειών, η εποπτεία και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων. Το οποίο, βέβαια, δημιουργεί δυνητικά ένα νομικό θέμα, αν με τη ψήφιση του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου, δεν έχει ολοκληρωθεί παράλληλα το Προεδρικό Διάταγμα με τον νέο Κανονισμό του Υπουργείου Τουρισμού. Συνοπτικά, η τροποποίηση του Ν. 3270/2004 (του ιδρυτικού νόμου του τότε Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης), συμπληρώνει ή εξειδικεύει περαιτέρω πληθώρα νέων αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό, σε θέματα διαφήμισης, προβολής, δημοσίων σχέσεων, συνεργασιών και συνεργειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά προβλέπει και ορισμένες αλλαγές κομβικής σημασίας για τη δραστηριότητά του. 
Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων, ξεχωρίζουν:
•Η με κάθε τρόπο συμμετοχή του Ε.Ο.Τ. στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ε.Ο.Τ. πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. 
•Η εκμίσθωση ή παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ψηφιακού χώρου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του οργανισμού σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση στη διεθνή τουριστική αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και την προβολή της χώρας. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος αξιοποίησης των διαδικτυακών πλατφόρμων του ΕΟΤ, με πρόσβαση σε τρίτα μέρη, υπο προυποθέσεις βέβαια. 
•Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., καταρτίζεται οικονομικός κανονισμός για την διαδικασία υλοποίησης διαφημιστικών προγραμμάτων καθώς και για σύναψη συμβάσεων μισθώσεων και εκμισθώσεων, κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, αλλά εντός των ανώτατων ορίων που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εδώ επιχειρείται να απεγκλωβιστεί ο Οργανισμός από τις χρονοβόρες και απόλυτα γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, οι οποίες του επιβλήθηκαν το 2010 και που στην ουσία ακυρώνουν τον χαρακτήρα του αντικειμένου του. Απαιτείται, όμως, μεγάλη προσοχή και απόλυτη διαφάνεια. 
•Η αρμοδιότητα της “σύμφωνης γνώμης”, για πάσης φύσεως δράσεις και ενέργειες διαφήμισης και προβολής, τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταβίβαζεται στον ΕΟΤ, από το Υπουργείο Τουρισμού. Και μάλιστα και για την απ΄ ευθείας ανάθεση ή ανάθεση μέσω διενέργειας διαγωνισμού για την σύναψη συμβάσεων σχετικά με τέτοιες ενέργειες. 
•Κατά τη συμμετοχή του σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις δημοσιότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, μπορεί να εκμισθώνει ή να παραχωρεί μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή στο πλαίσιο συμφωνίας εκατέρωθεν ανταλλαγής υπηρεσιών, εκθεσιακό χώρο ή χώρο προώθησης σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την προώθηση και προβολή της χώρας διεθνώς. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στα περίπτερα ή σε άλλους χώρους που θα κλείνει ο ΕΟΤ, θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλες επιχειρήσεις ή φορείς, εκτός Ελλάδας. 
•Η δυνατότητα προκαταβολής του ενοικίου των εκθεσιακών και άλλων χώρων καθώς και το κόστος του τιμήματος της κατασκευής περιπτέρου και λοιπών λειτουργικών δαπανών και δαπανών προβολής χωρίς την υποβολή από πλευράς του αναδόχου ισόποσης έντοκης εγγυητικής επιστολής, αλλά με την προσκόμιση προς τον Οργανισμό προτιμολογίου (proforma invoice) ή τιμολογίου. 
Αυτό, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι κυριολεκτικά σωτήριο, καθώς είχαμε περιστατικά που η συμμετοχή του ΕΟΤ σε κάποιες εκθέσεις ήταν στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, κάποιων μεγάλων διαγωνισμών, χωρίς εχέγγυα, ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. 
•Η διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με τρίτους (ταξιδιωτικούς οργανισμούς - tour operators, Εκδοτικά συγκροτήματα, κλαδικές εκδόσεις) και η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με δημόσια και ιδιωτικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να απασχολούνται στον Οργανισμό φοιτητές για πρακτική απασχόληση, μέχρι 6 μήνες.  

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα και condo hotels!!! 

Ιδιαίτερα σημαντικές τροποποιήσεις για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που περιλαμβάνουν και τουριστικές κατοικίες, αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, όπως όριζε ο Ν. 4002/2011, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. 
Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι κατά την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια. Επίσης, με την μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση προβλεπόταν ότι προκειμένου να καταρτισθούν συμβάσεις πώλησης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχει χορηγηθεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ξενοδοχείου και της ειδικής τουριστικής υποδομής, ρύθμιση η οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της ως “δυσλειτουργική και αποθαρρυντική για την προώθηση του νέου προϊόντος”. 
Με προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης. 
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και φυσικά, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Με άλλη ρύθμιση, εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων. 
Συγκεκριμένα, ο ν. 4002/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν την ψήφιση των νόμων ν. 4014/2011 και 4178/2013, προέβλεπε υποχρέωση κατεδάφισης των τμημάτων των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης άνω του 0,20, κατά την διαδικασία μετατροπής τους σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά δεν κατεδαφίζονται, εφόσον έχουν υπαχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, πλην όμως το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχεί σε υλοποιημένο συντελεστή δόμησης άνω του 0,20 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης. 
Τέλος, με σχετική τροποποίηση του Ν. 4179/2013, σχετικά με την μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων σε ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condos) καταργείται ο χρονικός περιορισμός που όριζε ότι θα πρέπει, όσα από αυτά έχουν παύσει τη λειτουργίας τους, να διέθεταν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας την τελευταία πενταετία. 

Για να δούμε στην διαδικασία ψήφισης αν θα υπάρξουν αλλαγές και περιμένουμε και τις τοποθετήσεις των φορέων του Τουρισμού!!!

1 σχόλιο:

  1. Τεράστιο πρόβλημα στο τουρισμό είναι και η δόμηση. Οι συντελεστές είναι πολύ χαμηλοί. Γιατί μια επιχείρηση που θα εγγυηθεί πλήρη επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, πράσινη ενέργεια,εξοικονόμιση ενέργειας, παραγωγή μέσω φωτοβολταικών και γενικά όλες τις νέες πλέον τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον να μην έχει ως μπόνους διπλάσιο συντελεστή δόμησης;

    ΑπάντησηΔιαγραφή