Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ICAP: Επιστροφή στην κερδοφορία για τις τουριστικές επιχειρήσεις το 2014

• Στο +13,2% οι πωλήσεις των τουριστικών εταιριών


Εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων των τουριστικών επιχειρήσεων επέφερε η άνοδος των τουριστικών αφίξεων το 2014, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία 1.494 τουριστικών εταιρειών, που επεξεργάστηκε η ICAP Group, στο πλαίσιο σχετικής μελέτης της για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών 14.223 ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες στο σύνολό τους εμφάνισαν αύξηση τζίρου, βελτίωση των EBITDA και περιορισμό ζημιών...


Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης (το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η υποχώρηση του ΑΕΠ να υπερβεί το 25%) υπήρξε ανάσχεση της πτωτικής πορείας στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία και καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης. Στην παρούσα φάση η αγορά διακατέχεται από μεγάλη αβεβαιότητα, οι δε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δοκιμάζονται σκληρά και πάλι, αφενός από την επιβολή των capital controls, αφετέρου από την «είσοδο» της χώρας εκ νέου σε προεκλογική περίοδο.
Αναφορικά με την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2014, στη συνέχεια επιχειρείται η καταγραφή των επιδόσεων τους, βάσει μεγάλου δείγματος εταιρειών με πρόσφατα οικονομικά στοιχεία, που καλύπτει σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν ισολογισμούς. Στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 14.223 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.
 Από τις εταιρείες αυτές οι 2.923 είναι βιομηχανικές, οι 4.160 εμπορικές, οι 4.462 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 1.494 και 1.184 εταιρείες αντίστοιχα προέρχονται από τον τουριστικό κλάδο και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2014 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2013.

Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 14.223 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
Εξετάζοντας τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του δείγματος, φαίνεται ότι το 2014 αποτέλεσε έτος ανακοπής της φθίνουσας πορείας που επικρατούσε επί σειράν ετών, παρά τις σημαντικές διαφορές που εμφανίζουν οι επί μέρους τομείς δραστηριότητας. Με βάσει τις οικονομικές καταστάσεις ενός δείγματος 14.223 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών-ασφαλειών), το τελευταίο έτος καταγράφηκε όχι μόνο ανακοπή της πτώσης, αλλά και μικρή αύξηση των πωλήσεων. Παράλληλα, σημειώθηκε εντυπωσιακή βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο για άλλη μία χρονιά, όμως οι ζημίες περιορίστηκαν σημαντικά κατά την τελευταία χρήση.
Οι μόνοι κερδοφόροι κλάδοι για το 2014 ήταν το εμπόριο και ο τουρισμός.
Συγκεκριμένα, από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας), το τελευταίο έτος υπήρξε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 2,4%, φαινόμενο σαφώς ενθαρρυντικό συγκριτικά με τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε €129,9 δισ. το 2014.
Παράλληλα, οι προσπάθειες συγκράτησης του κόστους πωλήσεων φαίνεται ότι απέδωσαν, γεγονός που οδήγησε σε αισθητή αύξηση των μικτών κερδών, κατά 5,3%. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύτηκε και από την έντονη μείωση (κατά 15,5%) των χρηματοοικονομικών δαπανών στη διάρκεια του έτους, γεγονός που οδήγησε σε θεαματική βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο ανήλθε σε €1,89 δισ. το 2014, από €287 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Παρόλα αυτά, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο εξαιτίας κυρίως της δραστικής αύξησης των μη λειτουργικών εξόδων που επιβάρυναν τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι ζημίες συρρικνώθηκαν κατά την τελευταία χρήση (-55,3%), περιοριζόμενες σε €642,4 εκατ. το 2014, από €1,43 δισ. το 2013.
Τέλος, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 19% περίπου, ανερχόμενα σε €9,7 δισ.
Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των εταιρειών, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε μόλις κατά 0,7% το 2014/13, ανερχόμενο σε €218,8 δισ. Οριακές ήταν οι μεταβολές όλων σχεδόν των στοιχείων του ενεργητικού, εξαιρουμένων των διαθεσίμων τα οποία κατέγραψαν έντονη διεύρυνση. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν οριακά, ενώ μικρές ποσοστιαίες αυξήσεις κατέγραψαν οι υποχρεώσεις τόσο οι μεσο-μακροπρόθεσμες, όσο και οι βραχυπρόθεσμες. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι ήδη από την χρήση του 2013 είχε καταγραφεί τάση «αναδιάταξης» των υποχρεώσεων των εταιρειών προς τον τραπεζικό τομέα (φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε διαδικασίες ρυθμίσεων δανείων, ή αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα).
Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, αξίζει να επισημανθεί η (έστω και μικρή) βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 17,94% το 2013 σε 18,45% το 2014. Περαιτέρω, τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους εξακολουθούν να διατηρούν το αρνητικό πρόσημο, ωστόσο διαφαίνεται τάση βελτίωσης εξαιτίας της περικοπής των ζημιών, ενώ οι δείκτες ρευστότητας δεν εμφάνισαν αξιόλογη μεταβολή το τελευταίο έτος.
 Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρείες, από το συνολικό δείγμα των 14.223 εταιρειών προκύπτουν τα εξής:
- 8.431 εταιρείες (59,3%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη €6.065 εκ. περίπου
- 5.792 εταιρείες (40,7%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους €6.707 εκ. περίπου.


Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Βιομηχανία
Ο τομέας της Βιομηχανίας χαρακτηρίστηκε από στασιμότητα το 2014, ήταν δε ο μόνος στον οποίο δεν καταγράφηκε αύξηση κύκλου εργασιών το 2014/13.
Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 2.923 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις τους παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές την τελευταία διετία, ανερχόμενες σε €45,1 δισ. περίπου. Σε επίπεδο μικτών κερδών εντοπίζεται αισθητή βελτίωση (+4,5%), ωστόσο η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από πολύ υψηλά «λοιπά λειτουργικά έξοδα» οδήγησε και πάλι σε καταγραφή αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος, ενώ παρέμεινε ζημιογόνο το τελικό καθαρό αποτέλεσμα. Βέβαια, πρέπει να επισημανθεί η (θετική) εξέλιξη του περιορισμού των απωλειών, εφόσον καταγράφηκε δραστική περικοπή των ζημιών, κατά 60,7%, το 2014/13, οι δε ζημίες περιορίστηκαν σε €287 εκατ. περίπου. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το γεγονός της βελτίωσης των κερδών EBITDA του τομέα, τα οποία ήταν αυξημένα κατά 23,3% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους.
Επισημαίνεται ότι το (συνολικό) ζημιογόνο αποτέλεσμα του τομέα οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες. Εάν η εν λόγω εταιρεία και μόνο εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση . Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται οριακή μόνο αύξηση (0,8%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη αποκλειστικά από την διεύρυνση των διαθεσίμων, ενώ όλα τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού σημείωσαν υποχώρηση. Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 4,4%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες ήταν αυξημένες κατά 4% περίπου, ενώ και οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν κατά 3,8% το 2014/13.
 Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, οι δείκτες της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους παρέμειναν αρνητικοί το 2014, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 13,91%. (Πίνακας 2).
2. Εμπόριο
Αντίρροπες ήταν μάλλον οι εξελίξεις κατά το 2014 στον τομέα του εμπορίου, όπου υπήρξε μεν αισθητή αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός ενδεικτικό της τάσης για σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, παράλληλα όμως τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν έντονη επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 4.160 εμπορικών επιχειρήσεων, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε €43,7 δισ., διευρυμένες κατά 2,6% το 2014/13, ενώ εντονότερη αύξηση, 4,2% εμφάνισαν τα μικτά κέρδη. Ωστόσο, η πτώση των «προμηθειών & λοιπών λειτουργικών εσόδων» ήταν ο παράγοντας που οδήγησε σε μείωση (-16,9%) το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τελικά σε μεγάλη επιδείνωση της κερδοφορίας του τομέα, με τα κέρδη προ φόρου να καταγράφουν πτώση κατά 41,7% το 2014/13, περιοριζόμενα σε €600,9 εκατ. Τέλος, τα κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 11,1% στην τελευταία χρήση. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι, η σύγκριση «αδικεί» τις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος, δεδομένου ότι η εμφανιζόμενη υψηλή κερδοφορία των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος κατά το 2013 οφειλόταν ουσιαστικά σε μεμονωμένη εταιρεία, η οποία κατέγραψε πολύ υψηλά κέρδη στη χρήση αυτή λόγω έκτακτων γεγονότων.
 Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, και σε αυτόν τον τομέα υπήρξε οριακή μόνο αύξηση των συνολικών κεφαλαίων (0,7%) το 2014, οφειλόμενη στην αντίστοιχη διεύρυνση των αποθεμάτων και των διαθεσίμων. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, σημαντική ήταν η αύξηση (7,1%) των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, με ταυτόχρονη περικοπή (-7,8%) των βραχυπρόθεσμων οφειλών προς τράπεζες. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν μικρή υποχώρηση. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα, επισημαίνεται η έντονη επιδείνωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,41% το 2014, από 19,1% το 2013. (Πίνακας 3).
3. Υπηρεσίες
Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά μεγέθη των 4.462 εταιρειών, φαίνεται ότι ο τομέας είχε και πάλι ζημιογόνα αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 1,8% το 2014/13, ενώ βελτίωση (3,2%) σημειώθηκε και σε επίπεδο μικτών κερδών. Περαιτέρω, η μεγάλη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών (-22,9%), είχε σαν συνέπεια την «εκτόξευση» του λειτουργικού αποτελέσματος, σε επίπεδα της τάξης του €1 δισ. το 2014, από σχεδόν €190 εκατ. το 2013.
Το τελικό αποτέλεσμα παρέμεινε ζημιογόνο, εν τούτοις οι ζημίες χρήσεως κατέγραψαν πτώση (-29,6%), ανερχόμενες σε €855,8 εκατ. το 2014, έναντι ζημιών €1.214,8 εκατ. της προηγουμένης χρήσεως. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 11,5%. Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τομέα δεν εμφάνισε αξιόλογη μεταβολή το τελευταίο έτος.
Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν μικρή μόνο αύξηση (0,9%), ενώ οριακές μειώσεις εμφάνισαν οι υποχρεώσεις.
4. Τουρισμός
Από την επεξεργασία των στοιχείων των 1.494 τουριστικών εταιρειών φαίνεται ότι η άνοδος των τουριστικών αφίξεων το 2014 επέφερε την εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα του τουρισμού.
Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων αυτών αυξήθηκαν κατά 13,2%, ενώ υπήρξε και σημαντική συγκράτηση στο κόστος πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αύξηση των μικτών κερδών της τάξης του 30% περίπου, με συνέπεια τη δραστική αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος το 2014.
Οι θετικές αυτές μεταβολές είχαν καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και στην (εντυπωσιακή) επιστροφή του τομέα στην κερδοφορία, με την καταγραφή κερδών προ φόρου ύψους €151,6 εκατ. το 2014, έναντι ζημιών σχεδόν €31 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.
Τέλος τα κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση σχεδόν 26% το τελευταίο έτος και διαμορφώθηκαν σε €807 εκ. το 2014.
5. Τεχνικές Εταιρείες
 Στον τομέα των τεχνικών εταιρειών το δείγμα αποτελείται από 1.184 επιχειρήσεις. Οι επιδόσεις τους κατά το 2014 ήταν οπωσδήποτε θετικές, με χαρακτηριστικό την έντονη αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών και την περικοπή των ζημιών του τομέα.
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει αύξηση των πωλήσεων κατά 28% το 2014/13, παράλληλα δε υπήρξε και δραστική βελτίωση στα αντίστοιχα μικτά κέρδη (54%). Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα παρέμεινε αρνητικό και το 2014. Τελικά, οι ζημίες του τομέα συρρικνώθηκαν και διαμορφώθηκαν σε €252,2 εκατ. το 2014, έναντι ζημιών €491 εκατ. του προηγουμένου έτους. Επί πλέον, τα κέρδη EBITDA τετραπλασιάστηκαν στην τελευταία χρήση.
Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ICAP δήλωσε σχετικά: «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι υπήρξε ανακοπή της υφεσιακής πορείας και καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης. Η βελτίωση στα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το 2014. Πράγματι, από τους μέχρι τώρα δημοσιευμένους ισολογισμούς 14.223 εταιρειών, προκύπτει ότι το τελευταίο έτος σημειώθηκε όχι μόνο ανακοπή της συνεχούς πτώσης, αλλά και μικρή αύξηση των πωλήσεων κατά 2,4%. Το εντυπωσιακό όμως ήταν ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης των λειτουργικών αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων, που συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση των κερδών EBITDA κατά 19%. Οι θετικές αυτές εξελίξεις όμως δεν ήταν αρκετές, ώστε να αποτρέψουν την καταγραφή ζημιογόνου αποτελέσματος, ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι οι ζημίες συρρικνώθηκαν κατά 55%, στοιχείο που παραπέμπει σε τάση ανάκαμψης. Η πλειοψηφία των κλάδων παρέμειναν ζημιογόνοι, ενώ οι μόνοι κερδοφόροι το 2014 ήταν το Εμπόριο και ο Τουρισμός.
Όσο αφορά το 2015, από τα εξαμηνιαία αποτελέσματα που δημοσίευσαν 198 εισηγμένες πλην Τραπεζών, προκύπτει μια αύξηση των κερδών EBITDA κατά 14% παρ’ όλο που ο τζίρος υποχώρησε κατά 2,3%.
Η βελτίωση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στις σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές ορισμένων μεγάλων Ελληνικών εταιρειών όπως και σε άλλους ειδικούς παράγοντες όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους.
Παρόλο όμως που μέχρι και το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, τα σημάδια ανάκαμψης ήταν ορατά, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δοκιμάζονται σκληρά, αφενός από την επιβολή των capital controls που «στράγγισαν» τη ρευστότητα στην αγορά, αφετέρου από την είσοδο της χώρας εκ νέου σε προεκλογική περίοδο. Παραμένει, λοιπόν, θέμα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση ομαλών συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, η εδραίωση πολιτικής σταθερότητας προκειμένου να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα, καθώς και η ουσιαστική αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά, για την οποία προϋπόθεση θα είναι η ομαλή ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».
Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι ομαδοποιημένοι ισολογισμοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, όσο και επί μέρους τομέων δραστηριότητας ξεχωριστά.ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 14.223 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2014
Μεταβολή %
2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
137.045.778.754
-0,44
137.653.610.862
 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
13.175.982.955
-2,06
13.452.884.151
 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
83.708.276.186
1,58
82.407.450.726
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
46.178.306.696
-0,53
46.425.101.668
 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.
19.042.195.246
0,73
18.904.730.775
 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
63.414.829.342
-1,31
64.255.464.016
 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
29.511.758.602
0,38
29.399.949.693
 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ.
23.510.041.913
-4,14
24.525.455.818
 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ.
10.393.028.893
0,61
10.330.058.579
 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
5.610.803.718
-9,90
6.227.335.256
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
32.745.043.466
-5,06
34.491.572.362
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
16.367.370.430
-0,87
16.511.183.453
 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
11.432.485.134
0,19
11.410.526.438
 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ
669.678.790
-10,17
745.525.425
 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ
4.265.206.556
-2,06
4.355.131.624
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
47.937.830.025
0,53
47.685.605.458
 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
33.054.074.540
-2,15
33.779.061.584
 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
1.380.272.644
-34,02
2.092.067.038
 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
13.503.482.912
14,30
11.814.476.934
ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17.426.366.964
12,71
15.461.122.456
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
218.777.346.098
0,67
217.311.522.059
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
87.599.350.598
-0,70
88.212.966.738
 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
63.385.969.638
0,95
62.791.885.582
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
53.738.034.957
1,09
53.156.010.320
 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
-29.537.245.716
-6,50
-27.734.929.105
ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
56.898.102.474
1,65
55.976.328.543
 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
52.843.229.295
1,68
51.968.198.569
 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
4.054.873.172
1,17
4.008.129.999
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
74.279.893.076
1,58
73.122.226.889
 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ
23.152.867.744
-8,75
25.373.977.678
 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ
24.196.517.712
3,11
23.467.496.216
 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.216.591.087
6,40
1.143.405.653
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ
2.698.434.856
-1,06
2.727.414.491
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
23.015.481.751
12,77
20.409.932.860
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
218.777.346.098
0,67
217.311.522.059
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
129.861.370.132
2,42
126.788.458.615
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
105.813.829.482
1,83
103.910.035.126
 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ
23.960.777.791
5,33
22.747.964.745
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ
3.070.022.634
-12,40
3.504.422.434
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
3.225.356.306
-15,45
3.814.872.643
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
21.917.830.514
-1,05
22.150.004.484
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
1.887.613.659
556,54
287.510.175
 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.565.930.209
-5,68
1.660.147.857
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
3.422.915.812
27,91
2.676.138.039
ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
673.042.816
-5,05
708.842.916
 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
5.674.440.871
-2,81
5.838.718.554
 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
5.001.398.077
-2,50
5.129.875.642
 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
-642.414.694
55,30
-1.437.322.887
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)
9.683.684.873
18,93
8.142.076.660
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2014
Μεταβολή %
2013
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) %
-0,73
54,99
-1,63
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) %
1,79
8,41
1,65
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) %
-0,44
55,40
-1,00
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %
18,45
2,84
17,94
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %
1,42
543,51
0,22
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) %
1,94
6,48
1,82
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) %
-0,48
56,19
-1,10
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X
0,92
1,81
0,90
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X
1,52
2,74
1,48
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1
1,46
-1,57
1,49
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1
1,50
2,32
1,46
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1
0,80
28,50
0,62
ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1
0,61
-0,91
0,61
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X
1,10
1,00
1,09
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X
0,70
-0,55
0,70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
7.451.674
14,02
6.535.684
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
144.497.453
0,21
144.189.295
Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ.
93
-4,46
97
Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ.
83
1,25
82
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ.
56
-2,65
58
(1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου