Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Νέα ειδικά κλιμάκια ελέγχου για εισφοροδιαφυγή και...


... ανασφάλιστη εργασία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη (ΦΕΚ με Αρ.Φύλλου 1480 της 14ης Ιουλίου), συγκροτούνται ειδικά κλιμάκια ελέγχου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.
Έργο των Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των Εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25−2−2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου απαι− τείται, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που επιφέρουν οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των εργοδοτών που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο των κλιμακίων και η οποία διενεργείται, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και την υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2−6−2014 (1551 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που ανήκει η έδρα ή τα παραρτήματα των ελεγ χθεισών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκθέσεις επιτόπιου ελέγχου που έχουν συνταθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

Η απόφαση έχει ως εξής:

Άρθρο 1 
Συγκρότηση Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου
1. Συγκροτούνται Ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου, με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, αποτελούμενα από υπαλλήλους του Ιδρύματος, με έδρα την έδρα των Πε− ριφερειακών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα των Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου εκτείνεται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ιδρύματος.
3. Οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στα Ειδικά Κλιμάκια καλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος.
Η επιλογή πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ασφάλισης−Εσόδων με κριτήρια την υπηρεσιακή επάρκεια και την ενασχόλησή τους με ελεγκτικό έργο. Οι υπάλληλοι ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, TE και ΔΕ κάθε κλάδου και προέρχονται από το σύνολο των μονάδων και υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Οι συμμετέχοντες στα κλιμάκια υπάλληλοι αναπτύσσουν ελεγκτικό έργο στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας, πλην της γεωγραφικής περιοχής που υπάγεται το Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ στο οποίο υπηρετούν.
Αλλαγές στη σύνθεση των Κλιμακίων και στον ορισμό των Συντονιστών επιτρέπονται μόνο με απόφαση του Διοικητή ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Ειδικών Κλιμακίων ο προγραμματισμός των προληπτικών ελέγχων, η διαχείριση των καταγγελιών, η παρακολούθηση του έργου των Ειδικών Κλιμακίων και γενικότερα ο συντονισμός τους ανατίθεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε Συντονιστές.
Ο συντονιστής υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Ασφάλισης−Εσόδων μηνιαία έκθεση ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων στην οποία διατυπώνονται τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής δράσης των κλιμακίων.
Άρθρο 2 
Έργο Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου Έργο των Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου είναι:
1. Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των Εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25−2−2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπου απαι− τείται, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
2. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που επιφέρουν οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των εργοδοτών που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο των κλιμακίων και η οποία διενεργείται, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 20 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89) και την υπ’ αριθμ. Φ11321/11115/802/2−6−2014 (1551 τ.Β΄) υπουργική απόφαση, από τις υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που ανήκει η έδρα ή τα παραρτήματα των ελεγ χθεισών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκθέσεις επιτόπιου ελέγχου που έχουν συνταθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
Οι Πράξεις Επιβολής Προστίμων που συντάσσονται, εκδίδονται από τον Διευθυντή του αρμοδίου Υποκαταστήματος στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργούν οι ελεγχθείσες επιχειρήσεις.
3. Στο πλαίσιο της αποστολής τους τα Ειδικά Κλιμάκια Ελέγχου διενεργούν ελέγχους, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από υπηρεσιακή αναφορά ή εντολή.
4. Το έργο ασκείται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές υπηρεσίες.
Άρθρο 3 
Τρόπος Διενέργειας των Ελέγχων
1. Τον πλήρη σχεδιασμό και την κεντρική διαχείριση του ελεγκτικού έργου αναλαμβάνει Ειδική Ομάδα που συγκροτείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης−Εσόδων, η οποία συντονίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύ− θυνσης και αναφέρεται στη Διοίκηση του Ιδρύματος. Στην Ομάδα συμμετέχουν, εκτός του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων και Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων της Διεύθυνσης Ασφάλισης−Εσόδων και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων τμημάτων.
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων θα παρακολουθεί την εκτέλεση των ελέγχων που θα επι− λεγούν καθώς και τα αποτελέσματα αυτών με ειδική αναφορά που θα παραλαμβάνει από τα Ειδικά Κλιμάκια.
Σε μηνιαία βάση το Τμήμα θα ενημερώνει το Γραφείο Διοικητή και τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στα− τιστικά στοιχεία και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων. Τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν από την ανω− τέρω διαδικασία υπόκεινται στη συνέχεια σε ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση από την προαναφερόμενη Ειδική Ομάδα.
2. Η γεωγραφική περιοχή ανάπτυξης της ελεγκτικής δράσης των κλιμακίων καθώς και οι προς έλεγχο επιχει− ρήσεις καθορίζονται από τον συντονιστή των κλιμακίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλισης−Εσόδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
Oι γεωγραφικές περιοχές διενέργειας των ελέγχων καθορίζονται με βάση κριτήρια επικινδυνότητας όπως ενδεικτικά τα εξής:
α) Περιοχές με ένταση απασχόλησης στα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.
β) Περιοχές όπου λόγω της διοικητικής αναδιοργά− νωσης των Υπηρεσιών του Ιδρύματος δεν λειτουργούν πλέον ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (Ασφαλιστικές Περιοχές Παραρτημάτων και Υποκαταστημάτων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής λειτουργίας).
γ) Ασφαλιστικές Περιοχές Υποκαταστημάτων για τα οποία παρατηρείται υστέρηση στην καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τα έτη 2011−2013.
3. Τα συνεργεία ελέγχου συγκροτούνται από τρεις (3) τουλάχιστον υπαλλήλους προς διασφάλιση της αρτιότητας των ελέγχων.
4. Στις περιπτώσεις σύμπτωσης ταυτόχρονου ελέγχου, εντός της ίδιας ημέρας, των Ειδικών Κλιμακίων και άλλης υπηρεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή άλλης υπηρεσίας στον ίδιο ελεγχόμενο και για το ίδιο αντικείμενο προηγείται η Υπηρεσία που επιλήφθηκε πρώτη του ελέγχου.
5. Τα Ειδικά Κλιμάκια δύναται να διενεργούν ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου